Žaloba na Eurotel kvůli omezení CDMA - přidejte se

Vše o internetu v mobilu a mobilním surfování

Moderátor: Moderátoři MobilMania.cz

Internet v mobilu a Mobilní internet nejsou omezována přístupovými body ani připojeným hardwarem (mobil, notebook, tablet), pouze pomocí FUP dle vašeho tarifu. Při hledání informací čtěte první stránky a příspěvky příslušných témat, najdete v nich většinou sumář informací.

Odeslat příspěvekod Medved 5. 4. 2005 08:21

Vážený pan
*****************

Váš dopis zn./ze dne Naše značka Datum:
P ********- /05-OHS 05.04.05


Věc : Sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 23.3.2005 Vaši stížnost na parametry a kvalitu služby CDMA, kterou poskytuje společnost Eurotel Praha, spol. s r.o. (dále jen „Eurotel“).

K Vaší stížnosti Úřad uvádí následující.

Působnost Úřadu je upravena zákonem č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a dále zejména zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOHS“). Z uvedených právních předpisů vyplývá povinnost Úřadu jako ústředního orgánu státní správy vytvářet podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže. Legislativní zkratky „podpora a ochrana hospodářské soutěže“ jsou dále konkretizovány v ustanovení § 1 odst. 1 ZOHS, kde se jimi rozumí ochrana soutěže proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení, jednak dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení soutěžitelů nebo spojením soutěžitelů. Dle § 1 odst. 7 ZOHS se tento zákon nevztahuje na ochranu hospodářské soutěže proti nekalé soutěži.

Vámi popsané jednání, kdy rychlost připojení k internetu nedosahuje v reklamách inzerovaných průměrných hodnot 256 kb/s, může mít charakter jednání narušujícího hospodářskou soutěž, nikoliv však ve smyslu zákonem vymezené působnosti Úřadu, ale toliko ve formě nekalé soutěže. Nekalá soutěž je na základě ustanovení § 1 odst. 7 ZOHS výslovně vyjmuta z působnosti Úřadu a Úřad tak není oprávněn poskytovat ochranu hospodářské soutěži před soutěží nekalou nebo poskytovat ochranu právům a právem chráněným zájmům subjektů dotčených nekalosoutěžním jednáním. Domníváte-li se, že jednání společnosti Eurotel má charakter jednání nekalosoutěžního ve smyslu § 44 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, můžete se obrátit na soustavu obecných soudů, které jsou na základě ustanovení § 7 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, oprávněny rozhodovat soudní spory a jiné právní věci, které vyplývají mimo jiné z obchodních vztahů, konkrétně dle § 9 odst. 3 písm. l) téhož zákona na krajské soudy, které rozhodují rovněž spory o ochranu práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním a z porušení nebo ohrožení práva na obchodní tajemství.

Co se týče dalších podmínek poskytování služeb vysokorychlostního internetu Vám Úřad sděluje, že orgánem státní správy určeným k výkonu působnosti v oblasti telekomunikací na základě zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně některých zákonů, v platném znění, je Český telekomunikační úřad, kterému jste již Vaši stížnost adresoval.

S ohledem na výše uvedené Vám Úřad sděluje, že prošetřením Vaší stížnosti nebylo zjištěno naplnění pojmových znaků žádné ze skutkových podstat uvedených v ZOHS a nejsou tedy dány podmínky pro další šetření Úřadu.

Závěrem Úřad uvádí, že právně závazné závěry obsahující výklad ZOHS může Úřad činit pouze v rámci správního řízení pro porušení ZOHS. Litujeme, že Vám v dané záležitosti nemůžeme poskytnout příznivější odpověď.

S pozdravem

Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Medved
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod Medved 15. 4. 2005 01:05

Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025 V Praze dne 14 .4.2005

Č.j.: 13286/2005-606
Vážený pane,

k Vašemu podání ve věci neplnění podmínek poskytování telekomunikační služby Eurotel Data Expres (technologie CDMA) společností Eurotel Praha, spol. s r.o. (dále jen "Eurotel"), Vám sdělujeme, že minimální přenosová rychlost služby vysokorychlostního přenosu dat není stanovená žádným platným obecně závazným právním ani technickým předpisem. Podmínky poskytování služby a vzájemné vztahy mezi poskytovatelem veřejné telekomunikační služby a uživatelem služby se řídí uzavřenou smlouvou o poskytování služby a Všeobecnými podmínkami pro poskytování služby. V případě služby Eurotel Data Expres jsou to Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb v pásmu 450 MHz společnosti Eurotel Praha , spol. s r.o. (dále jen "Všeobecné podmínky"), které nabyly účinnosti dne 2.8.2004, a které jsou zveřejněny na www stránkách společnosti Eurotel. Podle bodu 10.4 těchto všeobecných podmínek "Eurotel je oprávněn po předchozím upozornění omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných na základě Smluv uzavřených mezi účastníkem a Eurotelem, pokud účastník ... užívá služeb způsobem, který může negativně ovlivnit provoz sítě či jakékoliv její části, nebo kvalitu služeb poskytovaných jiným účastníkům." K uplatnění tohoto ustanovení využívá společnost Eurotel pravidla Fair Use Policy (FUP).

Uvedené ustanovení všeobecných podmínek a pravidel FUP uplatňuje společnost Eurotel (jak je nám známo i další poskytovatelé telekomunikační služby vysokorychlostního přístupu ke službám sítě Internet) proto, že někteří uživatelé služby přenášením extremního množství dat snižují dostupnost služby ostatním uživatelům služby. Podle tohoto pravidla může poskytovatel stanovit limit pro objem přenesených dat pro jednotlivé služby a pokud mezi prvním a posledním kalendářním dnem v daném měsíci dojde k vyčerpání stanoveného limitu objemu přenesených dat, poskytovatel má nárok omezit uživateli poskytování objednané služby prostřednictvím snížení přenosové rychlosti. Snížením přenosové rychlosti nedochází k přerušení poskytování služby a původní rychlost se automaticky obnovuje počínaje začátkem následujícího měsíce.

Vážený pane, Český telekomunikační úřad je ustanovením § 93 zákona č. 151/200 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o telekomunikacích") pověřen výkonem státní správy ve věcech telekomunikací a jeho působnost je vymezena zejména ustanovením § 95 tohoto zákona. V rámci své působnosti nemůže společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o., která je podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, samostatnou obchodní společností, ukládat povinnosti nad rámec zákona o telekomunikacích a prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Nemůže tedy ani, jak se domníváte, nařídit společnosti okamžitě a trvalé poskytovat službu vysokorychlostního přístupu k Internetu inzerovanou rychlostí. V této souvislosti si Vás dovolujeme dále informovat, že oblast reklamy je upravena zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o regulaci reklamy"), a nikoliv zákonem o telekomunikacích. Vyřízení podání, týkajících se podezření na klamavou reklamu tedy nespadá do působnosti Českého telekomunikačního úřadu, ale podle ustanovení § 7 odst. e) zákona o regulaci reklamy do působnosti živnostenského úřadu, příslušného podle sídla nebo bydliště osoby odpovědné za dodržování tohoto zákona.

K Vašemu nesouhlasu se zasíláním reklamních a propagačních letáků společně s fakturami Vám sdělujeme, že se jedná o činnost, vykonávanou v rámci obchodní činnosti společnosti. Váš nesouhlas se zasíláním těchto letáků proto můžete uplatnit u společnosti Eurotel. Český telekomunikační úřad nemůže, z již výše uvedených důvodu, zasílání těchto letáků společnosti Eurotel zakázat.

S pozdravem
.
Ředitel odboru
státní inspekce telekomunikací
v z. Ing. Milan Michajlo v. r.
Medved
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod Medved 16. 4. 2005 07:38

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Hlava V: Hospodářská soutěž
Díl II: Nekalá soutěž

§ 44 Základní ustanovení
Nekalá soutěž
1) Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je
způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá soutěž se zakazuje.
(2) Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména:
a) klamavá reklama.
b) klamavé označování zboží a služeb,
c) vyvolávání nebezpečí záměny,
d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele,
e) podplácení,
f) zlehčování,
g) srovnávací reklama,
h) porušování obchodního tajemství,
i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí.

§ 45 Klamavá reklama
(1) Klamavou reklamou je šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů.
(2) Za šíření údajů se považuje sdělení mluveným nebo psaným slovem, tiskem, vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí či jiným sdělovacím prostředkem.
(3) Klamavým je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl.


§ 46 Klamavé označení zboží a služeb
(1) Klamavým označením zboží a služeb je každé označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou doměnku, že jím označené zboží nebo služby pocházejí z určitého státu, určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce, nebo že vykazují zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní jakost. Nerozhodné je, zda označení bylo uvedeno bezprostředně na zboží, obalech, obchodních písemnostech apod. Rovněž je nerozhodné, zda ke klamavému označení došlo přímo nebo nepřímo a jakým prostředkem se tak stalo. Ustanovení § 45 odst. 3 platí obdobně.
(2) Klamavým označením je i takové nesprávné označení zboží nebo služeb, k němuž je připojen dodatek sloužící k odlišení od pravého původu, jako výrazy "druh", "typ", "způsob" a označení je přesto způsobilé vyvolat o původu nebo o povaze zboží či služeb mylnou domněnku.
(3) Klamavým označením není uvedení názvu, který se v hospodářském styku již všeobecně vžil jako údaj sloužící k označování druhu nebo jakosti zboží, ledaže by k němu byl připojen dodatek způsobilý klamat o původu, jako např. "pravý", "původní" apod.
(4) Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti ze zapsaného označení původu výrobku, ochranných známek, chráněných odrůd rostlin a plemen zvířat, stanovená zvláštními zákony.
Medved
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod venca 18. 4. 2005 07:13

_-0-_ píše:Nechci vést žádnou pro či "protiFUPovou" polemiku, té už bylo na cdma.cz až dost. Jenom shrnu minulost několika slovy pro ty, kteří jsou této genese neznalí:...n/quote]


Clovece co to meles. Vetsina lidi je spokojena to jen ty a tobe podobni co by jim nestacilo ani 100GB mesicne si stezuji. :pozor2
venca
Kolemjdoucí
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Medved 18. 4. 2005 12:11

Stezoval jsem si a narazil jsem na zajimavou vec. Proc se nepodelit, ze ?

Původní zpráva *****************************************************

Jméno: *****************
E-mail: *****************
Telefon: ****************

Typ služby: Tarifní zákazník

Typ požadavku: Reklamace 3_datových služeb

Požaduje odpověď: Ano

Zpráva: Vazeni,stejne tak jako dalsich nekolik desitek tisic dalsich lidi i ja jsem naletel na podvod s nazvem "CDMA - vysokorychlostni pripojeni k internetu".To snad nemyslite vazne, ze rychlost se pohybuje na urovni jedineho mozneho rychlejsiho pripojeni v me lokalite, tedy ISDN !
Zadam okamzite nastaveni rychlosti na uroven prezentovanou ve Vasich
reklamnich materialech, tedy na uroven skutecneho vysokorychlostniho internetu, ktera je naprosto jasne definovana vladou a odpovida 256kbps, tedy nikoli 50 nebo 60kbps, ale opravdu 256kbps.
Upozornuji, ze rychlost meho pripojeni neni dana kvalitou signalu, mam
smerovou antenu nastavenou pomoci profesionalniho mericiho pristroje na optimalni smer a cely system je odborne serizen.
Vubec take nezalezi na dobe, ve kterou se pripojuji. Tuto stiznost pisi v
1:35 rano, kdy jak jiste uznate nemuze byt sit pretizena jinymi uzivateli.
Upozornuji, ze jsem se v minulosti pripojoval daleko rychleji a vse je tedy
z me strany technicky naprosto v poradku.
Nerad bych dostal strojovou odpoved s blabolem o FUP, zadam o osobni
pristup, na ktery mam jako pausalni zakaznik prinasejici vam rocne vice nez 12 000,- jiste narok.
V pripade nejasnosti me nevahejte kontaktovat na cisle **********

------------------------------------------
Odpoved:

Vážený pane *************,
reaguji na Váš email ze dne 15/4/2005
Prosím, obraťte se se svou stížností ohledně rychlosti a připojení služby
Eurotel Data Expres přímo na naši zákaznickou linku *11 nebo
800 33 00 11, a to z důvodu, že při stížnostech na rychlost služby Eurotel
Data Expres je zapotřebí, aby nás zákazník kontaktoval přímo v okamžiku
připojení a aktivního stahování dat (ideálně ze serveru [url]ftp.cesnet.cz/pub[/url])
právě na zákaznické lince, která se spojí s datovým střediskem.
Zde se poté provede zjištění aktuálně použité základnové stanice BTS a
vyhodnocení měření.
Jedině tímto způsobem lze efektivně řešit takovéto problémy.
Nebo, pokud nemáte možnost volat přímo v době, kdy je zároveň Váš modem připojený, pak se operátor spojí přímo s datovým technikem, s kterým se poté dohodnete na přibližné době, kdy se budete připojovat, či pracovat s internetem, aby bylo možné lokalitu prověřit v reálném čase, společně s Vaším modemem.

Děkuji za pochopení
S přáním hezkého dne
Kateřina Adametzová,oddělení péče o zákazníky
-------------------------------

Praktickym merenim jsem zjistil, ze ze serveru [url]ftp.cesnet.cz/pub[/url] lze v mem pripade stahovat rychlosti az cca 50KB/s. Pokud ovsem ten samy soubor prenesu na firemni server umisteny stejne jako Cesnet na paterni siti a pripojeny gigabitem, pak z neho uz stahuji rychlosti pouze okolo 10KB/s. Znamena to, ze Eurotel ma ftp.cesnet.cz urcen pro testovani a NEMA VUCI NEMU ZADNA RESTRIKTIVNI OPATRENI, tedy ani FUP(12345). Veskere dosavadni stahovaci akce byly spatne smerovane, stahovalo se skrze servery, ktere Eurotel mohl a mel omezeny. Pojdme stahovat delsi dobu z Eurotelem doporucene adresy, tedy ftp.cesnet.cz/pub. Je tam toho opravdu hodne a to uz chlapce asi trochu ze zidle zvedne.
Medved
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod traveller 18. 4. 2005 12:46

Pro nulu: Po přečtení vaší duchaplné konverzace s panem Zavadilem (Který na rozdíl od vás ví, o čem mluví) bych s vámi do sporu proti komukoliv nešel ani omylem... Ztrapnit se dá i jinak.
T.
traveller
Junior
Uživatelský avatar

Předchozí stránka

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků