UPC: televize, internet, telefon.

O síťových operátorech a jejich službách (O2, T-Mobile, Vodafone a další)

Moderátor: Moderátoři MobilMania.cz

Odeslat příspěvekod Marus 2. 2. 2016 21:48

Tak dneska to bylo rychlé. Aha, vy máte možnost konkurence bez závazku a za 350? Hm, tak hodně štěstí a děkujeme za využití služeb UPC:)
Můj mobil je čínská dvousimková rýže...Kvalitní rýže
Marus
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Roger73 22. 8. 2016 16:05

Zdravím,
tak mi před několika dny přišlo z ČTÚ prvoinstanční rozhodnutí, kde je zamítnuta moje námitka proti jednostranné změně smlouvy z ledna 2016 a souvisejícímu zdražení mého tarifu UPC Internet 10 Mbit/s.
Já jsem tu námitku opíral hlavně o to, že jsem smlouvu uzavíral v květnu 2013 na základě reklamní kampaně UPC, kde cenu toho Internetu 10 Mbit/s uváděli pro nové klienty jako platnou napořád. To jsem ČTÚ taky dokládal letákem s touto nabídkou a výpisem z archívu webových stránek UPC z roku 2013, kde to taky inzerovali.
Navíc mne k podání námitky inspirovalo také veřejné vystoupení člena rady ČTÚ O. Malého z ledna 2016 v České televizi, v němž O. Malý v souvislosti s tehdy aktuální vlnou převádění tarifů tvrdil, že UPC nemá právo měnit smlouvy z jakéhokoli důvodu (že má na to ČTÚ své právní posudky) a že zákazníci, kteří s postupem UPC v tomto nesouhlasí, se mohou a dokonce mají obracet s námitkou na ČTÚ, aby ČTÚ mohl konat. viz tento odkaz:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1655329-upc-muze-menit-smlouvy-kdykoliv-ctu-oponuje-ze-je-nesmi-menit-vubec
(druhé video na stránce)

Protože s tím rozhodnutím jediné úřednice zásadně nesouhlasím, tak určitě chci podat rozklad k předsedovi ČTÚ (poslední instance kromě soudu). Na ten už mám jen posledních pár dní. Právě přemýšlím, jak ten rozklad co nejlépe zformulovat. Rád bych se ohledně toho rozkladu poradil, pokud bude mít někdo radu, na jakých argumentech ten rozklad založit a co všechno do něj zahrnout, budu velice vděčný.
Samozřejmě nejvítanější jsou rady od někoho s právnickým vzděláním nebo povědomím. protože to rozhodnutí pochopitelně odkazuje na mnoho paragrafů. Např. tam úřednice odkazuje na starý občanský zákoník, kterým se podle ní řídí závazky ze smlouvy uzavřené v roce 2013 (to je případ mé smlouvy).

Je možné, že případný úspěch v tom rozkladu by v ideálním případě v budoucnu mohl pomoci i jiným klientům operátorů, kteří se cítí poškozeni. Pokud tedy sami nejste spokojeni s politikou jednostranných změn smluv operátorů, klamavou reklamou apod., přispějte radou, máte-li nějakou. Předem díky.

Níže proto cituji nejpodstatnější pasáže z toho zamítavého rozhodnutí ČTÚ (bez mých osobních údajů). Navrhovatel jsem samozřejmě já a odpůrce je UPC. Výpis z archivu web. stránek, který jsem dokládal ČTÚ a který je citován v rozhodnutí, je na této adrese:
http://web.archive.org/web/20130302001527/http://stabilniinternet.cz/#fp10

Cituji tedy z rozhodnutí ČTÚ:
---------------------------------------------
Rozhodnutí:
I. Návrhu v řízení ve věci sporu podle § 129 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích o uložení povinnosti odpůrci účtovat měsíční cenu za službu UPC Internetu ve výši 200 Kč podle Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací číslo xxxxxx ze dne 2.5.2013 (dále jen „Smlouva“) a uložení povinnosti odpůrci vrátit navrhovateli rozdíl mezi vyšší naúčtovanou cenou a cenou 200 Kč za službu Internet za všechna zúčtovací období po jednostranné změně tarifu 23.1.2016, jehož účastníky jsou pan xxxxxx (dále jen „navrhovatel“) a obchodní společnost UPC Česká republika, s.r.o. (dále jen „odpůrce“), jako poskytovatel veřejně dostupné služby elektronických komunikací, se nevyhovuje.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:
Správní orgán vyzval dopisem ze dne 14.6.2016 navrhovatele k prokázaní tvrzení, že stávající smlouvu s odpůrcem uzavíral v dobré vířena základě veřejné reklamní kampaně, v níž byla cena tarifu UPC Internet o rychlosti 10 Mbit/s inzerována jako cena platná napořád. V reakci na to navrhovatel dne 29.6.2016 doložil printscreen obrazovky webové stránky pocházející z portálu web.archive.org a dále dne 13.7.2016 reklamní leták odpůrce, na základě něhož uzavřel s odpůrcem Smlouvu.

Na podkladě printscreenu webových stránek odpůrce ze dne 2.3.2013 (kde bylo u služby Internet 10 Mb uvedeno, že sleva platí pro nové zákazníky napořád; cena platí při uzavření smlouvy se závazkem na 12 měsíců) a na základě příslibu obsaženém v reklamním letáku, kdy „cena internetu za 200 Kč měsíčně platí propráních 1000 novách zákazníků této služby, nejdéle do 30.4.2013 při pořízení s ročním závazkem, po uplynutí roku se cena nemění“ navrhovatel dovozuje, že odpůrce byl povinen poskytovat službu Internet 10 Mb/s za cenu 200 Kč napořád.

Správní orgán písemnosti obdržené v průběhu správního řízení přezkoumal jak jednotlivě, tak i ve vzájemné souvislosti a dospěl k závěru, že změna Smlouvy navrhovatele účinná od 23.1.2016 spočívající v převedení stávající služby navrhovatele Fiber Power 10 na tarif Internet 10+ s navýšením ceny o 31 Kč je platná, a proto správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

Ze skutkových zjištění vyplývá, že odpůrce s navrhovatelem uzavřel dne 2.5.2013 Smlouvu č. xxxxxx na poskytování služby UPC Internet s tarifem Fiber Power 10 včetně pronájmu modemu na dobu neurčitou se závazkem minimální doby užívání 12 měsíců. Podpisem Smlouvy vyjádřil navrhovatel souhlas se Všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejně dostupných služeb elektron. Komunikací odpůrce (dále jen „VP“) ve znění platném ke dni podpisu smlouvy.

Z článku 2.5.1 a 2.5.2 VP odpůrce účinných od 1.2.2012, tj. v době uzavření Smlouvy, vyplývá, že pokud UPC změní podmínky Smlouvy, tzn. I jakoukoli část Smlouvy, dozví se o tom účastník minimálně 1 měsíc předem, a to neinternetových stránkách společnosti UPC a na internetových stránkách www.upc.cz a v každé provozovně. Pokud UPC změní podmínky Smlouvy v neprospěch účastníka, oznámí to účastníkovi minimálně měsíc předem stejnou formou, jakou si účastník zvolil pro zaslání vyúčtování.

K tomuto řízení správní orgán uvádí, že ačkoliv je od 1.1.2014 účinný zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), podle přechodného ustanovení v § 3028 odst. 3 se řídí práva a povinnosti, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.

Vzhledem k tomu, že smluvní vztah mezi odpůrcem a navrhovatelem byl uzavřen před 1.1.2014, a protože nebylo v řízení prokázáno, že mezi stranami došlo v průběhu trvání smluvního vztahu k dohodě o tom, že se jejich smluvní vztah bude řídit novou občanskoprávní úpravou účinnou od 1.1.2014, správní orgán nemohl v daném případě posuzovat odpůrcem jednostranně provedenou změnu Smlouvy účinnou od 23.1.2016 z hlediska hmotněprávních podmínek obsažených v § 1752 občanského zákoníku.

Rozhodovací praxe soudů i správního orgánu v rámci staré právní úpravy je taková, že pokud je ujednána možnost jednostranné změny ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách, tak se na realizaci jednostranné změny smlouvy pohlíží jako na platnou v případě, že je splněna informační povinnost z § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích.

Správní orgán odkazuje na rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 1098/2012, , v němž je vysloven názor, že „obchodní zákoník (ani zákoník občanský) nestanoví pro obchodní podmínky, které jsou součástí smlouvy, jiný režim než pro smlouvu samotnou. Nevyhradí-li si proto účastníci ve smlouvě nebo obchodních podmínkách, které jsou její součástí, zvláštní způsob změny obchodních podmínek, řídí se předpoklady pro jejich změnu zákonnou úpravou pro změnu obsahu smlouvy samotné“.

Z VP odpůrce účinných v době uzavření smlouvy vyplývá, že si smluvní strany ujednaly možnost jednostranné změny podmínek Smlouvy ze strany poskytovatele služeb, dále z nich vyplývá, že informace bude účastníkovi poskytnuta způsobem, který si účastník zvolil pro zasílání vyúčtování. Z VP odpůrce účinných v době oznámení změny vyplývá, že se nezměnil způsob informování v průběhu smluvního vztahu o jednostranných změnách podmínek Smluv.

Námitka navrhovatele, že odpůrce byl zavázán dle reklamní nabídky (obsažené v propagačním letáku a na webových stránkách) poskytovat navrhovateli službu UPC Internet za cenu 200 Kč napořád, a to i po uplynutí minimální doby užívání, nemůže v posuzovaném případě obstát.

Z obsahu reklamního letáku lze dovodit, že nabídka s cenou 200 Kč měsíčně se vztahovala na startovací internet 10 Mb/s, nevyplývá z ní, že by se vztahovala i na tarif Fiber Power 10 sjednaný ve Smlouvě navrhovatele. Odpůrce tuto nabídku omezil navíc pro prvních 1000 nových zákazníků za současného splnění podmínky pořízení služby do 30.4.2013. Ani z printscreenu obrazovky webové stránky na portálu web.archive.org nelze jednoznačně dovodit úmysl odpůrce garantovat cenu 200 Kč měsíčně u služby Fiber Power 10 jako cenu platnou napořád (nabídku odpůrce uvedl pod hlavičkou Internet 10 Mb/s). Ani v samotné Smlouvě nebylo mezi stranami explicitně ujednáno, že cena 200 Kč bude platit i po uplynutí minimální doby užívání. Jako úmysl odpůrce užít klamavou praktiku vůči navrhovateli by mohl správní orgán vyhodnotit tu situaci, pokud by se prokázalo (např. nahrávkou telefonického hovoru), že oferta vůči navrhovateli před uzavřením smlouvy byla v rozporu s ujednáním obsaženém v následně předestřené smlouvě.

Jednostranná změna Smlouvy navrhovatele tedy byla provedena na základě ujednání v obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jelikož si účastníci smluvního vztahu vyhradili ve smlouvě zvláštní způsob změny obchodních podmínek a smlouvy samotné, což je v souladu se závěry Nejvyššího soudu.
Roger73
Junior

Odeslat příspěvekod Lexx 22. 8. 2016 16:50

A kde jsi vzal, že ti tu cenu slíbili napořád? Jednostranná změna smlouvy jako taková je za splnění zákonných podmínek zcela v pořádku. Pokud se změnou nesouhlasíš, můžeš smlouvu bez sankce ukončit.
Lexx
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Roger73 22. 8. 2016 17:35

Lexx:
Tak čtěte, co píšu, i když já vím, že je to dlouhé. Viz výše citovaný archív webových stránek UPC: http://web.archive.org/web/201303020015 ... t.cz/#fp10 (tam ta formulace napořád je, to je veřejný příslib)

Podobného znění je i leták, který jsem dokládal, teď ho asi nebudu opisovat. Jen je tam navíc, že nabídka je pro prvních 1000 zákazníků a do určitého data, ale já jsme do toho data objednal oni se mnou za těch podmínek smlouvu uzavřeli, takže jsem musel být mezi nimi. Kdyby UPC ještě poskytlo Úřadu nahrávku tel. objednávky z r. 2013, tak by se tam našlo, že mi slíbili cenu napořád.Jenže Úřad si ji ani nevyžádal. Přístě, bude-li taková situace, si asi hovor nahraju sám.
Roger73
Junior

Odeslat příspěvekod Lexx 22. 8. 2016 17:59

No ten odkaz se mi na mobilu nedaří otevřít, podívám se večer, ale v rozhodnutí se píše, že měla být změněna služba, tedy ta změna se netýkáb pouze samotné ceny, která měla být napořád k té původní službě.
V pivu je vitamínů málo, proto jej musíme pít hodně.
Lexx
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Clony 9. 9. 2017 09:08

Nejake nove zkusenosti s retenci?
Mam internet 100, tv komfort, modem za 479 a konci mi vernostni doba. Co se ted da do 500 sehnat? Mel jsem jako kompenzaci za problemy hbo zdarma a to mi ted pred koncem vernosti vypli tak zvazuji moznosti.
Clony
Junior

Odeslat příspěvekod peterparker18 23. 9. 2017 08:39

Přesně tak jak piše kolega.

Oni ti napořád nabídly slevu na Fiber Power 10.
Po skončení slevy ti ale změnily tarif na Fiber Power 10+ a na ten už nárok na slevu napořád nemáš.
Tzn. že máš smulu.

Pokud by ti nechali tarif Fiber Power 10 a zdrazili by ti ho tak by jsi byl v právu.

UPC nebo jakýkoli jiný poskytovatel může jednostraně změnit podmínky smlouvy v tvém případě změna z Fiber power 10 na Fiber power 10+ přečti si jejich VOP

-- úplně zbytečně zahlcuješ úředníky nesmyslama
peterparker18
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod anonyni 10. 1. 2018 00:31

anonyni

Odeslat příspěvekod smajlik2 10. 1. 2018 11:41

UPC chce víc vydělat, tak zruší nejpoužívanější službu a převede zákazníky na vyšší a dražší službu :-(
By mě zajímalo jestli si toto dovolí i v zemích na západ od nás? Nebo jenom u nás na specifickém trhu?
smajlik2
Junior

Odeslat příspěvekod TrustNo1 10. 1. 2018 11:59

Doporučuji sledovat své vyúčtování od UPC. Vzhledem k provedeným změnám v ceníku k 8.1.2018 došlo ke zdražení všech služeb. Člověk si řekne - cenový rozdíl je sice "jen 30 Kč" měsíčně (ale pokud to uvedeme do souvislostí - 600.000 zákazníků * 12 * 30 Kč = 216 mil. Kč vyšší výnos pro UPC ročně!). Na druhou stranu tedy také navýšili rychlosti stahování, ale i tak jakékoliv zdražení zakládá povinnost poskytovatele informovat o změně ve vyúčtování a hlavně nabídnout ukončení smlouvy bez sankce za předčasné zrušení.

Při minulém zdražení (1/2016) mi po výpovědi obratem volali a nabídli ještě nižší cenu než tu původní před zdražením. Tak to stojí za vyzkoušení. A hlavně jim ukázat, že nejsme ovce a že si takové jednání vůči zákazníkům nemůžou dovolit.

Navýšení rychlostí je:
z 30/3 na 50/3 Mbit
ze 100/10 na 150/10 Mbit
z 200/20 na 300/20 Mbit
z 300/30 na 500/30 Mbit

Na toto nové portfolio budou všechny stávající zákazníky převádět postupně dle infornací uvedených ve vyúčtování.

Ceník je zde: https://www.upc.cz/pdf/pece-o-zakazniky ... /Cenik.pdf

Nové portfolio zde: https://www.upc.cz/internet/nabidka/porovnani/


Články např. zde:

https://www.lupa.cz/aktuality/kabelovy- ... take-ceny/

https://mobil.idnes.cz/upc-zrychluje-internet-500-0yd-/mobilni-operatori.aspx?c=A180108_142315_mobilni-operatori_oma
TrustNo1
Junior

Odeslat příspěvekod anonyni 10. 1. 2018 13:17

Souhlasím, začínal jsem na 5 Mb/s, poté nahrazeno 10 Mb/s a 30 Mb/s. Mě by stačilo i těch 10 Mb/s. Až přijde email, tak pošlu výpověď. Každý rok přijde navýšení a zdražení. Ne každý potřebuje rychlejší net. Naštěstí lze kam odejít.
anonyni

Odeslat příspěvekod melipa 10. 1. 2018 14:28

Má cenu vyhrožovat výpovědí? nabídnou teď něco lepšího? Štve me navýšení o 30 kč, štvě mě salámová metoda, stejně jako blbý pronájem za stb 70 kč/měsíčně (modem mám svůj), ale snížení služby není u UPC výhodné, mají to dobře promyšlené...
melipa
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod zivan 10. 1. 2018 16:08

Tak podej vypoved a uzavri novou smlouvu s 3 mesici zdarma. Nesnizi to po rozpocitani mesicnu cenu na puvodni uroven? :)
Lenovo Moto G5 Plus, Lenovo Thinkpad X220 (12,5" IPS, i5-2410, 16GB RAM, 500GB mSata Samsung 850 EVO + 1TB Samsung HDD) + 29" LG 29UM65 + 22" Eizo S2202W
zivan
Junior

Odeslat příspěvekod melipa 10. 1. 2018 16:25

zivan:

To právě nefunguje, protože novou smlouvu můžeš podepsat jen tam, kde není zádná smlouva běžící :-( Takže bych ji musel vypovědět, musela by mi skončit, musel bych vrátit stb, pak teprve podepsat novou, nechat si to "zapojit" a dostat nový modem. To mi asi za 3 měsíce služby zdarma nestojí, ještě bych byl asi chvíli bez funkčního netu.

Já de facto platím, kolik mám, ale stejně mi to příjde moc a jak znám UPC, dají mi zdarma nějaký dárek, který nechci...
melipa
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod A1rh- 10. 1. 2018 21:22

standardní metoda UPC - postupné nenápadné navyšování ceny po troškách. Tu za nově zavedený nebo lehce navýšený pronájem zařízení, pak dají babičce výhodný rychlejší a dražší internet, který nevyužije a nechtěla jej. Každý rok dávat výpověď a hrát o slevu na další rok už nikoho nebavilo, přišla nabídka od Netboxu a UPC ostrouhalo. Zajímavý je, že z té jejich "odpojené" krabičky pořád leze asi 40 TV programů grátis, které ale stejně nikdo nevyužívá, protože prostě mají Netbox.
A1rh-
Junior

Předchozí stránkaDalší stránka

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků